Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej: „Polityką Prywatności” wprowadzona została dnia 15 marca 2021 roku oraz stanowi integralną część Regulaminu, zwanego dalej: „Regulaminem” Sklepu Internetowego „SAY COFFEE”, zwanego dalej: „Sklepem”, dostępnego pod adresem internetowym: https://www.saycoffee.pl i prowadzonego przez Say Coffee Grzegorz Gierejko  z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ulicy Warszawskiej 160, dalej: „Sprzedawca

Wszelkie pojęcia i wyrazy użyte z dużej litery w Polityce Prywatności będą miały znaczenie jakie zostało im nadane w Definicjach Regulaminu.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie będą miały odpowiednie postanowienia Regulaminu.

I. Administrator Danych:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Say Coffee Grzegorz Gierejko  z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ulicy Warszawskiej 160, zwany dalej: „Administratorem Danych”.
 2. W sprawie swoich danych osobowych, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem Danych, za pomocą:
  1. Adresu Poczty Elektronicznej Sklepu: kontakt@saycoffee.pl;
  2. Adresu Sprzedawcy: ul. Warszawska 160, 05-092 Łomianki
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator Danych dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji dotyczących Użytkowników. W tym celu Administrator Danych
  dobiera oraz stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzania danych, w szczególności zabezpieczając dane przed dostępem osób nieuprawnionych, nieupoważnionych, a także przed ujawnieniem, utraceniem lub zniszczeniem danych, ich nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed przetwarzaniem danych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. Administrator Danych zapewnia, by zbierane przez niego dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cele przetwarzania danych:

Administrator Danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 1. Podjęcie działań przed zawarciem Umowy Sprzedaży na żądanie Użytkownika będącego Klientem (np. założenie Konta Klienta), a także zawarcie oraz realizacja Umowy Sprzedaży, wykonywanie Usług, w tym wykonanie obowiązków reklamacyjnych lub podobnych;
 2. Świadczenie Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towarów (np. przeglądanie Adresu Strony Internetowej Sklepu dostępnej pod Adresem Sklepu, czy komunikacji prowadzonej przez formularze kontaktowe);
 3. W celu zrealizowania Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży Towarów;
 4. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 5. W celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników;
 6. W celu prowadzenia analiz, statystyk, działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – o ile takie funkcjonalności zostaną utworzone w Sklepie.

III. Odbiorcy danych osobowych:

 1. Dane przetwarzane w celach wskazanych w pkt. II powyżej mogą być udostępniane innym podmiotom, mianowicie:
  1. podmiotom, z którymi Sklep ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi IT (np. hostingowe), księgowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie;
  2. pracownikom lub współpracownikom Sklepu, o ile zostali przeszkoleni, upoważnieni i zobowiązani do zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych; a także
  3. organom administracji publicznej lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania obowiązków ciążących na nich lub na Administratorze Danych.

IV. Zakres i kategorie przetwarzanych danych osobowych:

 1. Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych: (i) dane kontaktowe Użytkowników; (ii) dane dotyczące aktywności Użytkowników w Sklepie; (iii) dane w przedmiocie Zamówień złożonych w Sklepie; (iv) dane w zakresie reklamacji, skarg i wniosków.
 2. W ramach kategorii danych wskazanych w ust. 1 powyżej, Administrator Danych przetwarza następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko; adres email; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres dostawy. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, Administrator Danych przetwarza dodatkowo nazwę/firmę, NIP Przedsiębiorcy oraz adres siedziby, jeśli jest inny niż adres dostawy.
 3. Administrator Danych może przetwarzać także dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu: (i) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik; (ii) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z takich Usług; (iii) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z takich Usług.
 4. Podanie danych przez Użytkowników jest całkowicie dobrowolne, lecz stanowi warunek świadczenia Usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, w szczególności zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 5. Dane przetwarzane przez Administratora Danych mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany – jednak, zasadniczo, nie podlegają profilowaniu. Administrator danych w żadnym razie nie będzie podejmować decyzji wobec Użytkownika, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika.

V. Czas przetwarzania danych osobowych:

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez Administratora Danych w celu realizacji przez Sprzedawcę Zamówień i Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – będą przetwarzane przez Sprzedawcę nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 2. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towarów (np. przeglądanie strony internetowej Sklepu dostępnej pod Adresem Sklepu), będą przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celu prowadzenia analiz, statystyk, działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika, zaspokojenia prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora Danych lub podmiotu trzeciego lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. W oparciu o przepisy RODO – w przypadkach i w zakresie przewidzianym w tychże przepisach – Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania;
  2. żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych;
  3. żądania przenoszenia danych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych

VII. Pliki Cookies:

 1. Sklep wykorzystuje technologię plików „cookies”, zwanych dalej: „Cookies”, czyli niewielkich plików tekstowych, zapisywanych na urządzeniu końcowym Klienta, w związku z korzystaniem Klienta ze Sklepu. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika, wyświetlić stronę Sklepu dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i preferencji, czy też utrzymać sesję.
 2. Sklep wykorzystuje Cookies do:
  1. Zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym Cookies są kasowane;
  2. Zapamiętania zawartości koszyka Klienta (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym Cookies są kasowane);
  3. Zapamiętania preferencji Użytkownika wyświetlania Sklepu (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym Cookies są kasowane);
  4. Tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Sklepu (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym Cookies są kasowane);
  5. Personalizacji wyglądu Sklepu przez wyświetlanie Towarów, które algorytm Sklepu wykaże jako interesujące dla Użytkownika: (i) w oparciu o Towary zakupione przez Klienta; (ii) włożone przez Klienta do Koszyka; (iii) wyszukane przez Klienta w Sklepie; (iv) czy też Towary podobne – jednak nigdy nie jest to łączone bezpośrednio z danymi osobowymi Klienta (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym Cookies są kasowane).
 3. Sklep wykorzystuje także Cookies podmiotów zewnętrznych, stanowiące pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, służące do zbierania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z serwisu Sklepu.
 4. W zakresie Cookies podmiotów zewnętrznych, dalej zwanych: „Cookies Zewnętrzne”, Sklep korzysta z następujących narzędzi: (i) GOOGLE ANALYTICS jako narzędzia służącego do liczenia wizyt w Sklepie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Sklepu lub jakie jego części są najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane i w jaki sposób używane przez poszczególnych użytkowników (ii) GOOGLE ADS jako systemu reklamowego GOOGLE, umożliwiającego emisję reklam oraz wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki GOOGLE;
  (iii) FACEBOOK ADS jako systemu reklamowego FACEBOOK, umożliwiającego tworzenie, wykupienie i zarządzanie reklamami w ramach sieci społecznościowej FACEBOOK, INSTAGRAM, MESSENGER i AUDIENCE NETWORK.
 5. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z Cookies Zewnętrznych, Sklep zaleca zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych pomiotów.
 6. Stosowane przez Sklep Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostatnie się do urządzeń Użytkownika poprzez stosowane Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 7. Cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika. W szczególności mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się Użytkownika w sieci lub czasie korzystania ze strony internetowej Sklepu.
 8. Użytkownik może zmienić swoje preferencje gromadzone przez sieć reklamową Google pod linkiem: https://www.google.com/ads/preferences lub zrezygnować z anonimowego zapisu działań Użytkownika w analitycznych plikach Cookies pod linkiem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
 9. Jednocześnie, za pomocą przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi, Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu Cookies do urządzeń Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika.
Scroll to Top