REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „SAY COFFEE”

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, wprowadzony został dnia 15 marca 2021 roku, dla sklepu internetowego: „Say Coffee”, zwanego dalej: „Sklepem”, dostępnego pod adresem internetowym: https://www.saycoffee.pl i prowadzonego przez Say Coffee Grzegorz Gierejko w ramach wykonywanej działalności z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ulicy Warszawskiej 160, NIP:5421091853, dalej: „Sprzedawca”.

 

Dla zwiększenia funkcjonalności, Regulamin podzielony został na trzy integralne części, określające:

 

 1. Ogólne warunki zakupów w Sklepie i świadczenia Usług;
 2. Odstąpienie od Umowy i reklamacje, dostępne pod adresem internetowym  https://www.saycoffee.pl/strona/zwroty-i-reklamacje;
 3. Polityka Prywatności i Pliki Cookies, dostępne pod adresem internetowym https://www.saycoffee.pl/strona/polityka-prywatnosci

 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW W SKLEPIE i ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Niniejsze Ogólne warunki zakupów w Sklepie i świadczenia usług, regulują zasady oraz sposób korzystania ze Sklepu i składania zamówień, a także sposób świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

I. Definicje:

 

Użytym w Regulaminie definicjom, nadano następujące znaczenie:

 

 1. Adres Internetowy Sklepuhttps://www.saycoffee.pl, pod którym Klient może składać Zamówienia;
 2. Adres Poczty Elektronicznej Sklepukontakt@saycoffee.pl;
 3. Adres Sprzedawcy: Łomianki(05-092) przy ulicy Warszawskiej 160
 4. Dni Robocze: dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Klient: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zamówień w Sklepie;
 6. Kodeks Cywilny: to ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, w aktualnym brzmieniu;
 7. Konsument: będąca Klientem (i) osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej; (ii) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca w Sklepie Zamówień niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą oraz (iii) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca w Sklepie Zamówień związanych z działalnością gospodarczą, lecz gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. Konto: przydzielona Klientowi część Sklepu, w ramach której Klient może dokonywać określonych działań w Sklepie;
 9. Koszyk: funkcjonalność Sklepu, umożliwiająca Klientowi: (i) umieszczenie jednego lub szeregu wybranych Towarów w jednym miejscu (ii) widoczność wybranych przez Klienta Towarów do zakupu, a także (iii) wprowadzenie i dowolną modyfikację danych dotyczących Zamówienia przez ostatecznym jego zatwierdzeniem; 
 10. Regulamin: niniejszy dokument;
 11. Rejestracja: jednorazowa, dobrowolna czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta jego Konta w Sklepie;
 12. Sklep: niniejszy sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: https://www.saycoffee.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 13. Sprzedawca: zdefiniowany we wstępie Regulaminu przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą m.in. w ramach Sklepu;
 14. Towar: wystawiony przez Sprzedawcę w Sklepie produkt, mogący być przedmiotem Zamówienia przez Klienta;
 15. Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Towarów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w wyniku złożonego przez Klienta Zamówienia w Sklepie;
 16. Usługi: usługi wymienione w pkt V niniejszego Regulaminu, realizowane przez Sprzedawcę na rzecz Klientów bezpłatnie, przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę i świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w aktualnym brzmieniu;
 17. Użytkownik: Klient, dokonujący Zamówień w Sklepie i/lub korzystający z Usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;
 18. Zamawiający: inaczej zwany Klientem;
 19. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj, ilość oraz łączną wartość Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie, prowadzące w sposób bezpośredni do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

II. Warunki składania Zamówień w Sklepie:

 

 1. Warunkiem dokonania zakupu Towarów prezentowanych w Sklepie, jest złożenie przez Klienta Zamówienia.
 2. Dla skutecznego złożenia Zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 3. Zamówienia mogą być składane przez siedem dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.
 4. Przystąpienie do realizacji Zamówień dokonywane jest w dni robocze, w godzinach od 9.00-19.00;
 5. Dostawa Zamówień dokonywana jest w sposób wybrany przez Klienta przy składaniu Zamówienia;
 6. Złożenie Zamówienia może być poprzedzone Rejestracją i utworzeniem Konta Klienta w Sklepie, jednak uprzednia Rejestracja nie jest obowiązkowa dla złożenia Zamówienia.
 7. Zamówienie powinno zawierać następujące dane:
  1. rodzaj i liczbę Towaru oraz wybór metody płatności i dostawy;
  2. imię i nazwisko Zamawiającego oraz nazwę firmy i NIP, jeśli Zamówienie dokonywany jest w ramach firmy;
  3. numer telefonu;
  4. adres poczty elektronicznej (e-mail);
  5. adres do wysyłki;
  6. adres do faktury, jeśli jest inny niż adres do wysyłki.
 8. Dane podane w Zamówieniu przez Klienta muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Ewentualne błędy danych wprowadzanych do Zamówienia mogą być skorygowane przez Zamawiającego, aż do momentu zatwierdzenia Zamówienia.
 9. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany przez Klienta poprzez dodanie ich do Koszyka.
 10. Po wypełnieniu Zamówienia wszelkimi niezbędnymi danymi, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia.
 11. Najpóźniej przed zatwierdzeniem Zamówienia, Zamawiający obowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu z treścią Regulaminu.
 12. Zatwierdzenie wypełnionego Zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przycisku: „ZAMAWIAM I PŁACĘ” lub innego o równorzędnym znaczeniu.
 13. Złożone Zamówienie, stanowi złożoną Sprzedawcy przez Klienta ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży – w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 14. Po zatwierdzeniu i opłaceniu przez Klienta Zamówienia, na podany przez Klienta adres email, Sprzedawca przesyła informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 15. Zasady ochrony danych Zamawiającego wprowadzonych do Zamówienia zawarto w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

III. Dostawa Towarów:

 

 1. Dostawa dokonywana jest na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust. 3 pkt b).
 2. Dostawa Towarów ograniczona jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  1. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta adres;
  2. Dostawa do paczkomatów Inpost.
 4. Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia.
 5. W dniu nadania za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty Towaru do Klienta, na adres email Klienta, przekazywana jest informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 6. W przypadku zakupu przez Klienta Towarów w ramach firmy oraz zaznaczenia przy składaniu Zamówienia opcji: „ZAKUP NA FIRMĘ”, faktura dotycząca zakupionych Towarów jest przesyłana w formie elektronicznej na adres email Klienta.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 

IV. Płatności:

 

 1. Ceny Towarów w Sklepie, zamieszczone przy danym Towarze, stanowią ceny brutto i podawane są w polskich złotych.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów Dostawy, które to koszty Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. O kosztach Dostawy, Klient zostanie poinformowany przed zatwierdzeniem Zamówienia.
 3. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. szybki e- przelew bankowy;
  2. karta płatnicza: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
  3. płatność za pobraniem;
  4. przelew zwykły bankowy 
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest 
 5. Przed zatwierdzeniem Zamówienia Klient jest informowany, jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość zamówionych Towarów.
 6. Płatność łącznej ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.
 7. Termin płatności wynika z wybranego sposobu płatności. Tym samym, poza wybranym sposobem płatności za pobraniem, płatność za łączną wartość Zamówienia następuje przed Dostawą i wydaniem Towaru.

 

V. Usługi:

 

 1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem Sklepu korzystanie dodatkowo z Usług, polegających na: (i) prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie – o ile zostało przez Klienta założone; (ii) umożliwianiu Użytkownikom przeglądania informacji zamieszczonych w Sklepie; (iii) umożliwianiu Użytkownikom zamieszczania wypowiedzi (opinii) o Towarach w Sklepie; (iv) udostępnianiu na rzecz Użytkowników interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia; oraz (v) udostępnianiu Użytkownikom interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt ze Sprzedawcą;
 2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w ramach Sklepu zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Adresu Internetowego Sklepu.
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwianiu Użytkownikom zamieszczaniu wypowiedzi (opinii) o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu na rzecz Użytkowników interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt ze Sprzedawcą zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 7. W celu korzystania przez Użytkownika ze Sklepu, w tym korzystania z Usług, konieczne jest spełnienie przez system informatyczny, z którego korzysta Użytkownik wymagań technicznych w postaci: (i) posiadania przez Użytkownika aktywnego dostępu do poczty elektronicznej; (ii) dostęp do przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, (iii) włączenie w przeglądarce internetowej plików typu „cookies” oraz „Javascript”.
 8. Korzystając ze Sklepu i/lub Usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu, Użytkownik jest obowiązany w szczególności: (i) korzystać w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet; (ii) w sposób nie zakłócający funkcjonowania Sklepu oraz nieuciążliwy dla innych Klientów Sklepu oraz Sprzedawcy; (iii) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego; (iv) nie przekazywać treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym naruszających prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej osób trzecich, czy też treści stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy (v) nie podejmować działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).
 9. W przypadku, gdy Klient lub Użytkownik uzna, że treść publikowana w Sklepie narusza jego prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, tajemnicę chronioną prawem lub zasady konkurencji, wówczas może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu, stosując zasady wskazane w ust. 14 poniżej.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia treści zamieszczanych przez Klientów lub Użytkowników, co do których uzyskał wiarygodną informację, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 11. Sprzedawca, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, zastrzega sobie także prawo zablokowania Konta Klienta i korzystania przez niego z Usług, gdy stwierdzi naruszenie przez Klienta zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności wskazanych w pkt V ust. 9 niniejszego Regulaminu.
 12. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i Usług może nastąpić na czas niezbędny do usunięcia przyczyny zablokowania dostępu. Wezwanie Klienta do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, a także ew. zawiadomienie Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i Usług następuje na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 13. Użytkownik może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług na Adres Poczty Elektronicznej Sklepu lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 14. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

VI. Postanowienia końcowe:

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odnośne przepisy polskiego prawa.

 

 1. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim oraz w języku polskim.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Wszelkie ewentualne spory mogące powstać pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Konsument może m.in:
 6. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu powstałego na bazie zawartej Umowy Sprzedaży – pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl/;
  1. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą – pod adresem: http://wiih.org.pl/;
  2. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów – pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/;
  3. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  4. Szczegółowe zasady dostępu do procedur wskazanych w ust. 5 powyżej, dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 8. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 9. O dokonanych zmianach Klienci zostaną poinformowani poprzez informacje zamieszczone pod Adresem Internetowym Sklepu, zawierające zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
 10. Termin wejścia w życie nowego Regulaminu nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia.
 11. Klienci posiadający Konto w Sklepie, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Klienci obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 roku.

  Scroll to Top