ZWROTY I REKLAMACJE

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

Niniejsze postanowienia regulujące prawo odstąpienia od umowy i reklamacje, zwane dalej: „Odstąpienie od Umowy i Reklamacje” wprowadzone zostały dnia 15 marca 2021 roku oraz stanowią integralną część Regulaminu, zwanego dalej: „Regulaminem” Sklepu Internetowego „Say Coffee”, zwanego dalej: „Sklepem”, dostępnego pod adresem internetowym: https://www.saycoffee.pl i prowadzonego przez Say Coffee Grzegorz Gierejko z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ulicy Warszawskiej 160, dalej: „Sprzedawca”

Wszelkie pojęcia i wyrazy użyte z dużej litery w Odstąpieniu od Umowy i Reklamacjach będą miały znaczenie jakie zostało im nadane w Definicjach Regulaminu.

I. Odstąpienie od umowy:

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania Towaru.
 2. Do zachowania terminu, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem.
 3. Po bezskutecznym upływie terminu prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem może złożyć pisemnie na Adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na Adres Poczty Elektronicznej Sprzedawcy.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Konsument może sformułować samodzielnie lub przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 pod tytułem „Wzór odstąpienia od umowy sprzedaży”.
 6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, złożonego przez Konsumenta drogą elektroniczną.
 7. Skuteczne złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powoduje, że Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą.
 8. Konsument, który skutecznie odstąpił od Umowy Sprzedaży, obowiązany jest odesłać Towar na Adres Sprzedawcy, na swój koszt, w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania Towaru z powrotem od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Zwrot płatności za odesłany Towar dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta przy dokonywaniu zapłaty za Zamówienie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku płatności za pobraniem, Konsument w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinien wskazać numer rachunku bankowego do przelewu środków za zwrócony Towar. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w szczególności, gdy Towarem jest rzecz:
  1. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
  2. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Konsumenta po dostarczeniu Towaru do Konsumenta.

II. Reklamacje:

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) – na zasadach określonych w art. 556-576 kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację.
 3. Reklamacja powinna być przez Klienta złożona pisemnie, na Adres Sprzedawcy lub elektronicznie na Adres Poczty Elektronicznej Sprzedawcy.
 4. Reklamacja powinna zawierać opis wady będącej podstawą jej złożenia.
 5. Składając reklamację Klient może (nie musi) korzystać z wzoru formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 pod tytułem „Wzór reklamacji towaru”
 6. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać lub dostarczyć otrzymany Towar, dołączając do niego (jeśli to możliwe) dowód zakupu.
 7. Towar należy dostarczyć lub przesłać na Adres Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji i przekaże Klientowi odpowiedź na reklamację, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta, podany w reklamacji.
 9. Dla uniknięcia wątpliwości, Klient nie jest uprawniony do reklamowania wad Towaru, polegających na utracie właściwości Towaru związanej z upływem czasu, jeżeli wada powstała po upływie terminu oznaczającego trwałość Towaru tj. po dacie minimalnej trwałości lub terminie przydatności Towaru do spożycia.
 10. W zakresie reklamacji Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu:
  1. Użytkownik może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług na Adres Poczty Elektronicznej Sklepu lub przy użyciu formularza kontaktowego;
  2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Scroll to Top